HoangTrung

3 Posts

Vietduino ESP32 #03# Theo dõi thời tiết với OpenWeather

Mục tiêu: Làm một dự án nhỏ - một bộ thiết bị có thể theo dõi các chỉ số thời tiết hiện tại ở khu...

Vietduino ESP32 #02# Theo dõi nhiệt độ phòng với ThingSpeak

Mục tiêu: Làm một dự án nhỏ - đọc nhiệt độ môi trường trong phòng bằng cảm biến nhiệt độ DS18B20, sau đó gửi dữ...

Vietduino ESP32 #01# Quét Wifi hiển thị lên Oled

Đôi lời: Chào các bạn, đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi các dự án nhỏ với ESP32. Về ESP32, nó là một dòng Vi...

Bài viết phổ biến